BURDUR MERKEZ
BÜĞDÜZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Aile Hekimi Dr. Gökhan GÜL

ANA SAYFA      |       AİLE HEKİMLİĞİ      |        HİZMETLER       |    İLETİŞİM VE BÜĞDÜZ HAKKINDA

DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZ,

Aile hekimliği; İç Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz gibi, bağımsız bir tıp disiplinidir. Kendine özgü hastaya yaklaşım, muayene ve tedavi yöntemlerine sahiptir.

Aile hekimleri özel bir eğitimden geçerek, kendi istedikleri Aile Sağlığı Merkezlerinde, özel koşullarda çalışmak üzere sözleşme imzalamış hekimlerdir. Her aile hekiminin çalışması birbirinden bağımsızdır.

"Sağlık Ocağı" uygulaması son bulmuştur. "Aile Sağlığı Merkezi"nin çalışma usûl ve esasları farklıdır ve kendi yönetmeliğine tâbidir.

Aile hekimliği uygulaması öncesinde, gerek hekimlerin kişisel zaafları, gerekse de personel yetersizliğinden kaynaklanan;  tıbbî, bilimsel bakımdan yanlış ve geçersiz olan, hukukî yöndense kabahat ve suç kapsamındaki uygulamalar yeni dönemde ortadan kalkacaktır. Zira, aile hekimliği uygulaması, elektronik ortamda son derece sıkı takip edilen, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla entegre bir kayıt sistemine sahiptir.

Aile hekimlerine müracaatların bizzat hasta tarafından yapılması ve kendinden T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının ibraz edilmesi gerekmektedir. Başkasına ait nüfus cüzdanı ile müracaat edenlerle, başkasına ait Yeşil Karne'yi kullanmak isteyenlerin talepleri suç teşkil etmektedir ve cezaî müeyyideleri gerektirmektedir.

Aile hekimliği uygulamasında "ilaç yazdırma", "rapor alma", "sevk ettirme" gibi tabir ve taleplerin bir karşılığı yoktur. Aile hekimi, kendisine müracaat eden hastanın şikayetleri, muayenesi ve gerektiğinde tetkiklerine dayanarak reçete düzenler veya başka bir tedavi veya sevk önerebilir. Aile hekimleri eczanelerden alınmış ilaçları kesinlikle resmî reçeteye geçirmeyeceklerdir. Bu yüzden, aile hekiminizin reçetesi olmaksızın eczanelerden borç ilaç almayınız.

Raporlu kullanılan ilaçlarda dahi hastanın aile hekimine bizzat müracaatı gerekmektedir. Üçer aylık ilaç alma dönemleri, aslında hekimin hastayı kontrolü için konulmuş sürelerdir ve bu muayeneler, kronik hastalıklarda hayatî önem taşır.

Aile hekimine bizzat müracaat etmek mecburiyetinde olmayan tek hasta grubu yatalak veya felçli hastalardır. Bu gruplarda, aile hekimi veya aile sağlığı elemanının hastayı evinde tespit ve kayıt etmiş olması gerekmektedir.

Hiçbir aile hekimi, tıbbî ve yasal dayanağı olmaksızın istirahat raporu düzenleyemez. Yatak istirahati gerektiren hastalıklar tıp bilimince belirlenmiştir. Dayanağı olmayan ve gerçeğe dayanmayan istirahat raporu düzenlenmesi usülsüzlük suçu kapsamına girmektedir.

Aile hekimlerine sözleşme ile yüklenmiş olan kırktan fazla görev bulunmaktadır. Hasta muayenesi bu görevlerden sadece bir tanesidir. Çok sayıdaki diğer hizmetlerin aksamaması için, beldemizdeki hastaların muayenesi öğleye kadar yapılacaktır. Acil hâller dışında öğleden sonra muayene yapılmayacaktır. Hastanın acil olup olmadığına o esnada Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan hekim karar verecektir.

Dr. Gökhan GÜL

Her hakkı saklıdır. Dr. G. Gül 2011

Daima daha iyiye…